Dynamig diwydiant - model “Môr Glas” e-fasnach arddull “Mecsicanaidd”

Mae'r epidemig wedi newid y ffordd y mae pobl Mecsico yn mynd i siopa yn ddramatig. Hyd yn oed nad ydyn nhw'n hoffi siopa ar-lein, fodd bynnag, tra bod y siopau ar gau, mae Mecsicaniaid yn dechrau ceisio mwynhau siopa ar-lein a danfon adref.

Cyn y cloi mawr oherwydd COVID-19, roedd e-fasnach Mecsico wedi bod ar duedd gadarn ar i fyny, gydag un o'r cyfraddau twf uchaf mewn e-fasnach yn y byd. Yn ôl Statista, yn 2020 bu bron i 50% o Fecsicaniaid yn siopa ar-lein, ac ynghanol yr epidemig, mae nifer y Mecsicaniaid sy'n siopa ar-lein wedi ffrwydro a disgwylir iddo godi i 78% erbyn 2025.

Mae siopa trawsffiniol yn rhan bwysig o farchnad e-fasnach Mecsico, gyda thua 68 y cant o e-ddefnyddwyr Mecsico yn siopa ar safleoedd rhyngwladol, hyd at 25% o gyfanswm y gwerthiannau. Yn ôl astudiaeth gan McKinsey Consultancy, mae 35 y cant o ddefnyddwyr yn disgwyl i’r epidemig wella tan ail hanner 2021 o leiaf, a byddant yn parhau i siopa ar-lein nes bod yr epidemig drosodd. Mae eraill yn credu, hyd yn oed ar ôl yr achosion, y byddant yn dal i ddewis siopa ar-lein oherwydd ei fod wedi dod yn rhan o'u bywydau. Adroddir bod dodrefn cartref wedi dod yn ganolbwynt siopa ar-lein Mecsicanaidd, gyda bron i 60 y cant o ddefnyddwyr yn prynu dodrefn cartref, fel matresi, soffas a llestri cegin. Yn wyneb yr epidemig yn parhau i ledu, bydd tueddiadau cartrefi yn parhau.

Yn ogystal, mae poblogrwydd cyfryngau cymdeithasol hefyd wedi dod â chyfleoedd ar gyfer datblygu e-fasnach ym Mecsico, wrth i fwy a mwy o siopwyr glicio drwodd i wefannau siopa trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae dinasyddion Mecsico yn treulio bron i bedair awr y dydd ar gyfryngau cymdeithasol, gyda Facebook, Pinterest, Twitter ac eraill y rhai mwyaf poblogaidd yn y wlad.

Y prif heriau ar gyfer e-fasnach ym Mecsico yw talu a logisteg, gan mai dim ond 47 y cant o Fecsicaniaid sydd â chyfrifon banc ac mae Mecsicaniaid yn bryderus iawn am ddiogelwch cyfrifon. O ran logisteg, er bod gan y cwmnïau logisteg cyfredol system ddosbarthu aeddfed, ond mae tir Mecsico yn gymharol arbennig, er mwyn cyflawni’r dosbarthiad “cilomedr olaf”, mae angen sefydlu nifer fawr o orsafoedd.

Ond mae'r problemau sydd wedi rhwystro e-fasnach ym Mecsico yn cael sylw, ac mae cronfa helaeth y wlad o ddarpar ddefnyddwyr e-fasnach yn gwneud gwerthwyr yn awyddus i geisio. Gellir rhagweld, gydag ymddangosiad mwy o “gefnforoedd glas newydd”, y bydd tiriogaeth e-fasnach y byd yn parhau i ehangu.


Amser post: Chwefror-01-2021